+48 515 121 091
Zygmunt Bartosiewicz - ZnanyLekarz.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KLINIKAFIZJOTERAPII.COM

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.klinikafizjoterapii.com prowadzony jest przez Klinika Fizjoterapii mgr Zygmunt Bartosiewicz, ul. Żurawia 47; Piętro IV, 00-680 Warszawa, NIP: 7122908862, kontakt: 515-121-091, kontakt@klinikafizjoterapii.com

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu www.klinikafizjoterpaii.com, w tym w szczególności zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług informacyjnych, zasady realizacji usług na rzecz Użytkowników, wymogi prawne związane z możliwością korzystania z Serwisu oraz postępowania przypadku zastrzeżeń osób korzystających z Serwisu dotyczących jakości świadczonych usług.

3. Administrator świadczy usługi, o których mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz Regulamin Serwisu www.klinikafizjoterapii.com.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Ogłoszenia, reklamy Administratora, cenniki i inne informacje, podane na stronach internetowych Serwisu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

6. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu www.klinikafizjoterapii.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) określający tym samym ogólne prawa i obowiązki Stron oraz zasady i warunki korzystania z Serwisu,
 • Serwis – serwis internetowy Administratora stanowiący platformę informującą o nieruchomościach, funkcjonującą pod adresem www.klinikafizjoterapii.com, za pośrednictwem którego Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Administrator – Klinika Fizjoterapii mgr Zygmunt Bartosiewicz, ul. Żurawia 47; Piętro IV, 00-680 Warszawa, NIP: 7122908862, kontakt: 515-121-091, kontakt@klinikafizjoterapii.com
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.klinikafizjoterapii.com,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usługi płatnej,
 • Usługa – przedmiot Umowy o świadczenie usług informacyjnych przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin,
 • Usługa płatna – usługa z zakresu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,
 • Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zrealizowanie świadczonej przez Administratora Usługi,
 • Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), zawierana przez Użytkownika z Administratorem na czas nieokreślony za pośrednictwem Serwisu w języku polskim.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa polskiego i podania prawdziwych danych osobowych (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) oraz ochrony swoich danych identyfikacyjnych.

3. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 • zaniechania jakichkolwiek prób wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.),
 • nie zamieszczania utworów i treści, w tym wizerunków, objętych prawami osób trzecich – bez zezwolenia lub upoważnienia tych osób,
 • nie zamieszczania treści prawem zakazanych, jak też naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności wszelkich treści o charakterze pornograficznym, nie zamieszczania treści, które mogą naruszać dobra osobiste lub interesy majątkowe osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności blokowania Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

§3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Zakres Usług świadczonych przez Serwis www.klinikafizjoterapii.com, o których mowa w § 1. pkt 4 f) niniejszego Regulaminu obejmuje w szczególności:

 • działalność informacyjną z zakresu fizjoterapii oraz schorzeń pokrewnych,
 • działalność związaną ze sprzedażą usługi z zakresu fizjoterapii i pokrewnych.

 

2. Możliwe sposoby komunikacji oraz inne oferowane Usługi są uzależnione od uprzednich ustaleń.

§4. WYMOGI SPRZĘTOWE ORAZ INFORMATYCZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem technicznym, koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest:

 • dostęp przez Użytkownika do komputera (lub tabletu, telefonu komórkowego, smartfonu etc.) z zainstalowanym aktualnym systemem operacyjnym Windows, Linux lub Mac OS
 • posiadanie aktualnej przeglądarki internetowej – Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, zaktualizowanej do najnowszej wersji i obsługującej JavaScript oraz
 • dostęp do sieci Internet – pasywne łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 Mb/s,

§5. WARUNKI REALIZACJI USŁUG

1. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu www.klinikafizjoterapii.com są dostępne od poniedziałku do piątku, w dni robocze w godzinach 7:00-22:00 oraz soboty w dni robocze w godzinach 9:00-15:00.

2. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika dwa rodzaje Usług:

 • usługi bezpłatne,
 • usługi płatne.

§6. PŁATNOŚCI

1. Ceny wskazane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek oraz cła.

2. Sprzedaż usług oferowanych przez Klinika Fizjoterapii mgr Zygmunt Bartosiewicz jest zwolniona z podatku VAT.

3. Cena każdej z Usług płatnych świadczonych za pośrednictwem Serwisu może być zróżnicowana w zależności indywidualnych ustaleń.

4. O całkowitej kwocie do zapłaty Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

6. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

7. Użytkownik może dokonać płatności za zamówioną Usługę płatną przelewem na konto lub gotówką/kartą w siedzibie Administratora.

8. W przypadku dokonywania płatności w sposób, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, rozpoczęcie realizacji Usługi płatnej następuje w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia lub w momencie podpisania umowy.

§7. REKLAMACJA

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi świadczone przez Serwis nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Poinformowania Administratora o zaistniałych uchybieniach Użytkownik powinien dokonać po ich stwierdzeniu.

3. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@klinikafizjoterapii.com

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, opis usługi, adres poczty elektronicznej e-mail, datę stwierdzenia naruszenia, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Administrator zobowiązuje się ustosunkować do złożonej przez Użytkownika reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Administratora po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

7. Powyższe, dotyczy wyłącznie Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Tym samym Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) powoływanej uprzednio ustawy.

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 • świadczenia usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
 • umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W związku z pkt 2 a), c), l) oraz m) uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są Usługi płatne.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

§9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu www.klinikafizjoterapii.com podlegają ochronie prawnej wynikającej z osobistych oraz majątkowych praw autorskich, które należą bezpośrednio do Administratora lub innych podmiotów publikujących w Serwisie za zgodą Administratora. Oznacza to, że wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu są własnością Administratora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu www.klinikafizjoterapii.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu www.klinikafizjoterapii.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. ZMIANA REGULAMINU

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.klinikafizjoterapii.com, o czym Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną na wskazany podczas wypełniania formularza adres e-mail.

2. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.

3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na nowy Regulamin, może zaprzestać korzystania z Serwisu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

2. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Usługi wolne od wad oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

3. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Serwisu, o którym mowa w powyższym punkcie.

4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

5. Przepisu powyższego nie stosuje się do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.

7. Niniejszy Regulamin interpretowany jest według przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Regulamin obowiązuje od dnia 02.11.2018 roku.

 

Kontakt

Klinika Fizjoterapii
mgr Zygmunt Bartosiewicz

ul. Żurawia 47; Piętro IV
00-680 Warszawa

NIP 7122908862

Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję jego postanowienia.*
Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym i akceptuję jego postanowienia.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania jednorazowej informacji handlowej drogą elektroniczną prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Klinikę Fizjoterapii Zygmunt Bartosiewicz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Klinikę Fizjoterapii Zygmunt Bartosiewicz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych przez Klinikę Fizjoterapii Zygmunt Bartosiewicz zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).